image image image image image image
image /
مقطع:
پیام نور (کارشناسی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود نمونه سوالات رایگان رشته آب - کارشناسی پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آمار و احتمالات » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اخلاق اسلامی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « استاتیک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر موضوعی قرآن کریم » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر موضوعی نهج البلاغه » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « خاکشناسی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زبان خارجه » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زراعت عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زمین شناسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « شیمی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « گیاه شناسی 1 » پیام نور با جواب

 دانلود نمونه سوالات رایگان رشته آب و خاک - کارشناسی پیام نور

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آبخیزداری و حفاظت آب و خاک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آبهای زیرزمینی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آبیاری عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با دفاع مقدس » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با قانون اساسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آفات و بیماریهای گیاهی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آیین زندگی - اخلاق کاربردی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اخلاق اسلامی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ارزیابی اراضی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اصول اقتصاد کشاورزی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اصول مهندسی زهکشی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه سیاسی امام خمینی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « انقلاب اسلامی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « باغبانی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « بیولوژی خاک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « پیدایش و رده بندی خاکها » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تربیت بدنی 1 » پیام نور با جواب

 دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تربیت بدنی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر موضوعی قرآن کریم » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر موضوعی نهج البلاغه » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جنگلداری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « حفاظت خاک و آب تکمیلی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « خاک شناسی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « خاکهای شور سدیمی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « دامپروری عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « رابطه آب و خاک و گیاه » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « رسم فنی و نقشه کشی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ریاضی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ریاضیات 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زبان تخصصی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زبان خارجه » پیام نور با جواب

 دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زراعت عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زمین شناسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « شناخت محیط زیست » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « شیمی حاصلخیزی خاک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « شیمی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « طراحی سازه های آبی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « طراحی سیستمهای آبیاری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فارسی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فرهنگ و تمدن اسلام و ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فلسفه اخلاق » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فیزیک خاک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فیزیک عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « گیاه شناسی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ماشینهای کشاورزی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مدیریت تولید » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مرتعداری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مساحی و نقشه برداری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « معادلات دیفرانسیل » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مکانیک خاک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مکانیک سیالات و هیدرولیک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « هوا و اقلیم شناسی کشاورزی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « هیدرولوژی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « هیدرولیک انهار » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان رشته آب و خاک - کارشناسی پیام نور

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آب و هوای ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آب و هوای کره زمین » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با دفاع مقدس » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با قانون اساسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آمار و احتمالات » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آیین زندگی - اخلاق کاربردی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اخلاق اسلامی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اصول و روشهای آمایش سرزمین » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اقلیم شناسی آماری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اقلیم شناسی دینامیک » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اقلیم شناسی کاربردی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه سیاسی امام خمینی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « انقلاب اسلامی ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تربیت بدنی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تربیت بدنی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تغییر اقلیم و پیامدهای آن » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر موضوعی قرآن کریم » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر موضوعی نهج البلاغه » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « تفسیر نقشه - توپوگرافی و زمین شناسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جغرافیای اقتصادی ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جغرافیای جمعیت ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جغرافیای خاکها » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جغرافیای روستایی ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جغرافیای سیاسی ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « جغرافیای شهری ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « حفظ جزء سی قرآن کریم » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « دانش خانواده و جمعیت » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « روش تحقیق » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ریاضیات پیشرفته » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ریاضیات مقدماتی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زبان تخصصی - آب و هواشناسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « زمین در فضا » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ژئومورفولوژی اقلیمی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « ژئومورفولوژی ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « سیاست و فضا » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فارسی عمومی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فرهنگ و تمدن اسلام و ایران » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فلسفه اخلاق » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « فلسفه و سیر تکوین جغرافیا » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی آب و هواشناسی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی آب و هواشناسی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای اقتصادی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای جمعیت » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای روستایی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای سیاسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای شهری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای فرهنگی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی جغرافیای گردشگری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی زمین شناسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی ژئومورفولوژی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی سنجش از دور » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی - جی آی اس » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی فناوری اطلاعات » پیام نور

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی محیط زیست » پیام نور

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مبانی هیدرولوژی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مخاطرات انسانی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مخاطرات طبیعی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « مطالعات منطقه ای - خلیج فارس » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « میکروکلیماتولوژی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « نقشه برداری » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « نقشه خوانی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « نقشه ها و نمودارهای اقلیمی » پیام نور با جواب

 دانلود نمونه سوالات رشته آمار - کارشناسی پیام نور

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با دفاع مقدس » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با قانون اساسی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آشنایی با نظریه صف » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آمار ریاضی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آمار ریاضی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آمار و احتمال » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آنالیز ریاضی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آنالیز ریاضی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آنالیز عددی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « آیین زندگی - اخلاق کاربردی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « احتمال و کاربرد آن » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اخلاق اسلامی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 1 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه اسلامی 2 » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « اندیشه سیاسی امام خمینی » پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات رایگان درس « برنامه سازی پیشرفته » پیام نور با جواب

لطفا ابتدا دسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید! image لیست درس ها:
لطفا ابتدا دسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید! image لیست درس ها:
لطفا ابتدا دسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید! image لیست درس ها:
لطفا ابتدا دسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید! image لیست درس ها:
به زودی ... image
به زودی ... image
image

درباره ما

همکاری با ما

تماس با ما

تلفن: 09361537954ایمیل: